ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน เพราะได้รวบรวมเอาคติความเชื่อทุกแง่ทุกมุมของทุกชนชั้นหลายเผ่าพันธุ์มา ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่านผู้ฟังยำเกรงในการทำบาป และยินดีในการทำบุญ ซึ่งเว็บของเรา จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ มนุสสภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นนี้

กาลทั้ง 3

กาลทั้ง 3 ได้แก่


กาล 1  -> แรกเกิดในท้องแม่

กาล 2  -> อยู่ในท้องแม่

กาล 3  -> ออกจากในท้องแม่

* คนธรรมดา  -> ไม่รู้ตัว จำไม่ได้ทั้ง 3 กาล

* พระปัจเจกโพธิเจ้า/ พระอรหันตาขีณาสพเจ้า / พระอัครสาวกเจ้า -> 2 กาลแรกรู้ตัว จำได้ แต่ลืมกาลที่ 3
*** ควรอิ่มสงสารแล =  เกิดเป็นคนควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า (ประโยคสุดท้ายบท)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น