ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน เพราะได้รวบรวมเอาคติความเชื่อทุกแง่ทุกมุมของทุกชนชั้นหลายเผ่าพันธุ์มา ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่านผู้ฟังยำเกรงในการทำบาป และยินดีในการทำบุญ ซึ่งเว็บของเรา จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ มนุสสภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นนี้

แบบทดสอบแสนสนุก ชุดที่ 2


 แบบทดสอบแสนสนุก ชุดที่ 2

1. มนุสสาภูมิประกอบด้วย 4 ทวีป ข้อใดที่ไม่ใช่ 1 ใน 4 ทวีป

ธตรฐภูมิ

ชมพูทวีป

บุรพวิเทหทวีป

อมรโคยานทวีป


2.อุตตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ในมหาสมุทรทางทิศใดของเขาพระสุเมรุ

เหนือ

ใต้

ตะวันออก

ตะวันตก3. ทวีปใดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ

บุรพวิเทหทวีป

ชมพูทวีป

อมรโคยานทวีป

อุตตรกุรุทวีป


4.บุรพวิเทหทวีปตั้งอยู่ทางทิศใดของเขาพระสุเมรุ

เหนือ

ใต้

ตะวันออก

ตะวันตก


5. เนื้อหาในไตรภูมิพระร่วงเกี่ยวกับเรื่องใด

นรก สวรรค์ บาดาล

กามภูมิ สวรรค์ นรก

กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ


6.ผู้แต่งคือใครและมีความสัมพันธ์กับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างไร

พระศรีสุนทรโวหาร- หลาน

พระศรีสุนทรโวหาร- เหลน

พญาลิไท-หลาน

พญาลิไท-เหลน7. ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีสมัยใด

สุโขทัย

อยุธยาตอนต้น

อยุธยาตอนกลาง

อยุธยาตอนปลาย


8. เรื่องนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

ความเรียงร้อยแก้ว

ร่ายสุภาพ

กาพย์ยานี 11

กลอนสุภาพ9. ข้อใดกล่าวถึงไตรภูมิพระร่วงไม่ถูกต้อง

ชี้ให้เห็นว่าแดน 3 โลกนี้ไม่น่าอยู่เลย

ความสุขในอุตรกุรุทวีปเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอมตะ

อนิจจาลักษณะคือความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งในโลก

ถูกทุกข้อ


10. ข้อใดหมายถึงพยาธิในท้อง

เอือน

ห่อน

ธรห้อย

อัมพุทะ

Score =

Correct answers:
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น