ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน เพราะได้รวบรวมเอาคติความเชื่อทุกแง่ทุกมุมของทุกชนชั้นหลายเผ่าพันธุ์มา ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่านผู้ฟังยำเกรงในการทำบาป และยินดีในการทำบุญ ซึ่งเว็บของเรา จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ มนุสสภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นนี้

แบบทดสอบแสนสนุก ชุดที่ 1


1. ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิสนธิในครรภ์มารดาก็เริ่มก่อตัว เรียกว่าอะไร

กัลละ

กัลปพฤกษ์

กุมภัณฑ์

กามะ


2.กัลละมีรูปร่างอย่างไร

ทึบเหมือนโคลน

โปร่งเหลวเหมือนน้ำ

ของแข็งทึบ

ก๊าซมีสี3. กัลป์ละที่ก่อเป็นตัวเด็กขึ้นมานี้ตามวิทยาศาสตร์กล่าวเรียกว่าอะไร

Baby

Web

Child

Cell


4.เด็กที่นั่งอยู่กลางท้องแม่นั้นจะนั่งอยู่ประมาณกี่เดือน

2-4 เดือน

5-7 เดือน

8-10 เดือน

11-13 เดือน5. ข้อใดไม่ได้เป็นบุตรที่เกิดในไตรภูมิ

อมรโคยานบุตร

อภิชาตบุตร

อนุชาตบุตร

อวชาติบุตร


6.บุตรใดที่เฉลียวฉลาดมีรูปงามหรือมั่งมียศยิ่งกว่าพ่อแม่

อมรโคยานบุตร

อภิชาตบุตร

อนุชาตบุตร

อวชาติบุตร7. บุตรใดที่ด้อยกว่าพ่อแม่

อมรโคยานบุตร

อภิชาตบุตร

อนุชาตบุตร

อวชาติบุตร


8. บุตรใดที่มีเพียงพ่อแม่

อมรโคยานบุตร

อภิชาตบุตร

อนุชาตบุตร

อวชาติบุตร9. ผู้ที่ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และบาปนั้นตามทันต้องถูกตัดตีนสินมือและทุกข์โศกเวทนานักหนา พวกนี้เรียกว่าอะไร

คนเปรต

คนเดรัจฉาน

คนนรก

มนุษย์


10. คนที่รู้จักบาปและบุญ รู้กลัวรู้ละอายแก่บาปพวกนี้เรียกว่าอะไร

คนเปรต

คนเดรัจฉาน

คนนรก

มนุษย์

Score =

Correct answers:
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น